Gent Gran Activa

Proposició sobre el sistema de Pensions

  • Actualitzat:
  • Creat:

Proposició presentada per Carmen Andrés, regidora de l'Ajuntament de Barcelona

CARMEN ANDRÉS AÑÓN, Portaveu del Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya a l’Ajuntament de Barcelona, en el seu nom i representació, exposa: Davant la situació actual del sistema públic de pensions a l’Estat Espanyol, i la pèrdua de capacitat econòmica de les persones pensionistes fruit d'un increment de les pensions per sota de l'IPC anual. Donat que el Consell Assessor de la Gent Gran de Barcelona en diferents moments ha presentat diverses declaracions en aquest sentit com les següents: “La situació econòmica i el risc d’exclusió social de les persones grans” i “L’impacte de la crisi en les condicions de vida de les persones grans” aprovades en el 2011 i 2013 respectivament. Vist que enguany el Consell Assessor de la Gent Gran de Barcelona, ha manifestat la seva preocupació en forma de declaració sobre la situació actual i la preocupació per la societat que deixarem als nostres fills, filles, néts i nétes, i la preocupació sobre que s’arribi a debilitar el nostre principal sistema de protecció social, el Sistema de Seguretat Social. Una declaració que compartim i que ens ha motivat a presentar la següent proposició que recull els punts inclosos en susdita declaració. Per tot això, i d’acord amb el que estableixen els articles 64.3 i 100 del Reglament Orgànic Municipal i a l’acord de la Junta de Portaveus del 29 de gener de 2008, formula la següent: PROPOSICIÓ El Consell Plenari de l’Ajuntament de Barcelona acorda: instar el Govern de l'Estat perquè: 1/ S'efectuïn les reunions urgents necessàries del Pacte de Toledo i els agents socials per estudiar el mecanisme a aplicar perquè de forma permanent es garanteixi la suficiència financera del Sistema de Seguretat Social, així com s’estableixin els mecanismes necessaris per superar l'efecte negatiu en els actuals i futurs pensionistes que té i tindrà l'aplicació de la Llei 23/2013, de 23 de desembre, reguladora del Factor de Sostenibilitat i de l'Índex de Revalorització del Sistema de Pensions de la Seguretat Social, tornant a la revaloració vinculada al IPC. 2/ S’apliqui la LLEI ORGÀNICA 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes garantint la igualtat salarial que comportarà la igualtat d'ingressos en pensions. 3/ S’apliqui la "Disposició addicional t30 referent a la pensió de viduïtat” de la Llei 27/2011, d'1 d'agost, sobre actualització, adequació i modernització del sistema de Seguretat Social. 4/ S’estableixi la creació d’un nou marc de relacions pactat amb els Agents Socials que superi les conseqüències de les darreres reformes laborals. 5/ Es garanteixi un increment gradual del salari mínim interprofessional per tal que en el termini d’una legislatura sigui equiparable al 60% del salari mitjà, tal com recomana la Carta Social Europea (1996). 6/ Es financin des de la fiscalitat general les polítiques actives d’ocupació consistents en deduccions en les cotitzacions. 7/ Que el conjunt de les pensions mínimes s'incrementi per sobre de l'IPC, per tal que les seves quanties siguin superiors al límit de pobresa, en especial les que afectin a les pensions no contributives que actualment se situen en valors al llindar de la pobresa severa. 8/ Recuperació del poder adquisitiu perdut pel conjunt de les pensions des l'any 2011 i recuperació del nivell existent en aquell any del Fons de Reserva, per poder afrontar la pressió que el sistema de pensions tindrà amb motiu de la incorporació de la generació del baby boom (els nascuts entre 1958 i 1978). 9/ Garantir que no existeixi cap reforma del Sistema de Seguretat Social sense previ acord del Pacte de Toledo i els Agents Socials. Barcelona, 24 de febrer de 2017 Carmen Andrés Añón Portaveu del Grup Municipal Socialista Ajuntament de Barcelona

Fitxers adjunts: